Wednesday, May 12, 2010

Bilangan ayat Allah s.w.t. hebat!!!Al-Quran telah menceritakan kepada kita semua bahawa setiap makhluk diciptakan berpasangan, menunjukkan keajaiban pada angka 2.

Termasuklah dengan angka 7, yang antaranya simbolik kepada 7 lapisan langit dan bumi, 7 hari dalam seminggu, 7 nama syurga dan neraka. Malah Al-Quran diturunkan dalam 7 cara dan sebagainya.

Dengan itu tidak hanya angka 19 sahaja yang dianggap ajaib dalam Al-Quran, ternyata juga banyak lagi ‘hint/clue’ yang menunjukkan bahawa pemilihan kata dalam Al-Quran oleh Pencipta Yang Maha Agung Allah s.w.t. dibuat “seimbang”, misalnya ikuti fakta-fakta berikut:

Jumlah kata dihitung dari teks arabnya:

Jumlah Kata Yang Berlawanan

1. Hidup (al-haya_h) : 145

2. Mati (al-mawt) : 145

3. Perbuatan baik (ash-sha_liha_ t) : 167

4. Perbuatan buruk (as-sayyi’a_at) : 167

5. Dunia (ad-dun-ya_) : 115

6. Akhirat (al-a_khirah) : 115

7. Ucapan terang (al-jahr): 16

8. Ucapan tersembunyi (al-alaniyah) : 16

Jumlah Kata Yang Berhubungan

1. Syaitan (syaytha_n) atau (syaya_thi_n) : 80

2. Malaikat (mala_ikah) atau (malak) : 80

3. Mereka berkata (qa_lu_) : 332

4. Katakanlah! (qul) : 332

5. Kecintaan (al-muhabbat) : 83

6. Keta’atan (ath-tha’aat) : 83

7. Hidayah (al-hida_yah) : 79

8. Rahmat (ar-rahmat) : 79

9. Keselamatan (as-salaam) : 50

10. Kebaikan (ath-thayyibaat) : 50

11. Kesukaran (asy-syaddah) : 102

12. Kesabaran (ash-shabr) : 102

13. Musibah (al-mushi_bah) : 75

14. Bersyukur (asy-syukr) : 75

15. Iblis (al-ibli_s) : 11

Memohon perlindungan Allah (dari iblis):

1. (al-isti’a_zhatu billaah) : 11

Berkaitan dengan fakta zaman

1. Jumlah kata “jam” : 48

2. Jumlah kata “hari [tunggal/singular]” (yawm): 365

3. Jumlah kata “hari-hari (jamak/plural)” : 30

4. Jumlah kata “bulan” (sahar) : 12

5. Jumlah kata “tahun” (sanah) dan bentukannya: 19

6. Jumlah kata “tahun [tunggal/singular]” (al-sanah) : 7

7. Jumlah kata “tahun-tahun [jamak/plural]” (sanah) :12

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...